7.3.2017

Hanke

Hankkeen tavoitteena on kaupunkien tuottaman massadatan avulla auttaa luomaan uusia palveluja ja toimintamalleja kaupunkiympäristöön ja -liikenteeseen.

Yrityskumppanien kanssa eri lähteistä saatavaa dataa käytetään palvelujen kehittämiseen niin, että palvelut jatkossa vastaavat yhä paremmin kaupunkilaisten toimintaa ja todellista tarvetta.

Datan avaaminen ja hyödyntäminen luo tilaa toiminta- ja palveluinnovaatioille, kun yritykset ja kehittäjät voivat käyttää dataa uusien palvelujen raaka-aineena. Hanke tuo eri toimialoja ja toimijoita samaan pöytään, saman alustan äärelle. Sen yksi keskeinen tavoite on kehittää tiedolla johtamista.

Kaksi pilottia

Helsingin ja Tampereen piloteissa yritykset osallistuvat uusien massadataan perustuvien logististen ja kaupunkiliikenteen palveluiden sekä tuotantomenetelmien kehittämiseen. Hanke ennakoi muutosta, jossa kunnan rooli muuttuu.

Helsingin pilotissa Kalasatamassa kokeillaan, miten massadatan käytöllä voisi tehostaa hyötyajoneuvojen reittien hallintaa ja suunnittelua. Datan lähteitä ovat Staran ajoneuvojen tuottama aikapaikkaleimattu työvaiheiden seurantadata, erilaiset kaupunginosaan liittyvät avoimen datan tiedot, kartat, suunnitelmat, säätiedot, liikenteen toteumatiedot sekä mahdolliset kuluttajatiedot. Tampereella pilotoidaan kaupunginorganisaation sisäisten ja ulkoisten massadatojen tiedonlouhintaa, varastointia ja jakelua.

Hankkeessa ovat mukana Helsingin kaupunki, Tampereen yliopisto ja Tampereen kaupunki. Se toteutetaan 1.9.2016 – 30.8.2018 välisenä aikana.

Hanke on osa Suomen kuuden suuren kaupungin yhteistä 6Aika-strategiaa, jossa kehitetään avoimempia ja älykkäämpiä palveluja. Tavoitteena on synnyttää Suomeen uutta osaamista, liiketoimintaa ja työpaikkoja.

Euroopan aluekehitysrahaston rahoittaman hankkeen virallinen nimi on Avoin massadata kaupunkiympäristön, liikenteen ja palvelujen kehittämisessä sekä yritysten liiketoiminnan ja palvelujen innovaatioalustana. Sen aloitusseminaari pidettiin Helsingissä 25.1.2017 

Veturina Stara

Hankkeen veturiorganisaatio on Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Stara.

Helsingin pilotissa Kalasatamassa muun muassa kokeillaan, miten massadatan käytöllä voisi tehostaa hyötyajoneuvojen reittien hallintaa ja suunnittelua. Tällöin datan lähteitä ovat Staran ajoneuvojen tuottama aikapaikkaleimattu työvaiheiden seurantadata, erilaiset kaupunginosaan liittyvät avoimen datan tiedot, kartat, suunnitelmat, säätiedot, liikenteen toteumatiedot sekä mahdolliset kuluttajatiedot.

Tampereen kaupunki pilotoi kaupunginorganisaation sisäisten ja ulkoisten massadatojen tiedonlouhintaa, varastointia ja jakelua.

Hankkeen yritysverkostossa ovat mukana ELISA IoT, Professa, Inforglobe, Geometrix, Aplicom ja Metropolia AMK

  • Elisa toimii yritysverkoston veturiorganisaationa.
  • Professan rooli hankkeessa on ratkaisun kehittämisen määrittelyyn osallistuminen, mahdollisen ratkaisun tarkempi kehitys ja määrittely sekä sen mahdollinen tuotteistaminen.
  • Inforglobe tukee massadataprosessien monitoimijasuunnittelussa, datan visualisoinnissa, palvelutuotannon ohjaustyökalujen kehittämisessä ja vaikuttavuuden arvioinnin osallistavassa toteuttamisessa.
  • Geometrix avustaa massadatan keruussa ja aineiston peilaamisessa kaupungin hoidon ja kunnossapidon prosesseihin. Lopputuotteiden osalta Geometrix osallistuu aineistoista luotavien karttapohjaisten lopputuotteiden määrittelyyn, suunnitteluun ja toteutukseen.
  • Aplicomin rooli hankkeessa on palvelukonseptin ajoneuvoihin asennettavien laitteiden, niiden ohjelmistojen ja ohjelmistorajapintojen sekä laitteisiin liittyvien sensorirajapintojen määrittelyyn ja kehittämiseen osallistuminen.
  • Metropolia Ammattikorkeakoulu toimii projektin yritys- ja loppukäyttäjärajapinnassa tehden tarvekartoitusta käyttäjä/asiakastutkimuksien avulla. Metropolia osallistuu projektissa kehitettävien uusien palveluiden, liiketoimintamallien ja liiketoimintaekosysteemien suunnitteluun yritys/asiakasintressien pohjalta palvelumuotoilun keinoin. Metropolia osallistuu hankkeessa toteutettavan Helsingin pilotin suunnitteluun, toteutukseen ja tulosten analysointiin.